Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Future Factors te Klundert (hierna te noemen ‘’bureau”), met Kamer van Koophandel nummer 72442964 (gedeponeerd op 10 november 2020) en haar wederpartijen (hierna te noemen “opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Future Factors alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

1. Definities

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;

bureau: Future Factors.

opdrachtgever: de partij die met het bureau contracteert c.q. beoogt te contracteren;

opdracht: iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan opdrachtgever. In het algemeen omvatten de diensten het verlenen van consultancy diensten, (laten) uitvoeren van organisatie scans en analyses, verzamelen van gegevens en interim werkzaamheden;

offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een opdracht met hem aan te gaan;

materialen: alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.

 

2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij het bureau goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.

2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn, met inachtneming van het in artikel 16 lid 6 bepaalde.

 

3. Totstandkoming Opdracht

1. Een offerte van het bureau is steeds vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het bureau kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien het bureau daartoe overgaat, is het voorstel alsnog aanvaard. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met het voorstel, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat het bureau werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de opdracht vallen, dan wordt het voorstel als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever het bureau verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten

2. In dat geval of ingeval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan het bureau toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

4. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door het bureau uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en het bureau toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

5. Het bureau heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Het bureau zal bij het inschakelen van een derde de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het bureau zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van het bureau voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is het bureau gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn cliënten te aanvaarden.

 

4. Rechten en verplichtingen van het Bureau

1. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het bureau kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt. Het bureau heeft dan ook enkel inspanningsverplichtingen en geen resultaatverplichtingen.

2. Het bureau en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3. Indien zich bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen het bureau en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het bureau staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft het bureau het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

5. Het bureau heeft het recht, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen

6. Het bureau heeft het recht om de door hem ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Het bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

 

5. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat: a) het bureau tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die het bureau voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft; b) alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan het bureau worden gemeld, zodat het bureau daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden; c) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn; d) de adviseur(s) of medewerker(s) van het bureau, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, fax- en Internetaansluiting).

2. Opdrachtgever zal het bureau vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

3. Opdrachtgever zal het bureau en de door hem ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door het bureau en de door hem ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.

4. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in het gegevensbestand van het bureau. Het bureau zal daarbij handelen conform een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door het bureau redelijkerwijs verlangde informatie, documenten en gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

6. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert het bureau de van opdrachtgever verkregen informatie, documenten en gegevens, voor zover dit van hem mag worden verlangd.

7. Rechten van de opdrachtgever uit een opdracht tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het bureau.

 

6. Wederzijdse rechten en verplichtingen

1. Opdrachtgever en het bureau zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat het bureau daarvan maakt in zijn contacten met derden.

 

7. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kunnen beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, zal het bureau het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van zijn gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

 

8. Vertrouwelijkheid

1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau aan derden, geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het bureau.

9. Duur en beëindiging van de opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen zodra de opdracht is afgerond.

2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.

3. Het bureau zal zich maximaal inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Indien de planning niet kan worden gehaald, zullen partijen tijdig in overleg treden over het vervolg van de opdracht en een eventuele nieuwe planning.

4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door het bureau tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Het bureau is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 

10. Tarieven en kosten

1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van het bureau worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt het bureau eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.

2. In de tarieven van het bureau en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en reis- en verblijfkosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die het bureau ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.

3. Indien partijen voor de dienstverlening door het bureau een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, hebben afgesproken.

4. Het bureau is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient het bureau de opdrachtgever tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

5. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die het bureau noodzaken tot tarief- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

6. Het bureau heeft het recht de reguliere prijzen en tarieven per jaar aan te passen.

7. Voorafgaand aan het moment van ingang van prijs- en tariefsaanpassingen zal het bureau deze meedelen aan de opdrachtgever.

8. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met het bureau op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met prijs- en/of tariefsverhogingen. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren nadat het bureau de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de verhogingen.

 

11. Betaling

1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van het bureau steeds uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen op het door het bureau aangegeven rekeningnummer.

2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan het bureau de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3. Het bureau heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van het bureau aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag het bureau zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van het bureau onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door het bureau, dan is opdrachtgever nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan het bureau te betalen.

 

12. Aansprakelijkheid

1. Het bureau en de door hem ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van het bureau en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een drie maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste drie maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

2. Het bureau en de door hem ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart het bureau en de door het bureau in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.

3. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat het bureau aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, stelt opdrachtgever het bureau te allen tijde onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke, en geeft het bureau daarbij alsnog de gelegenheid om de tekortkoming binnen een redelijke termijn ongedaan te maken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die het bureau in staat stelt adequaat te reageren.

4. Het bureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door het bureau.

5. De in dit artikel 12 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van het bureau.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het bureau meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het bureau vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

7. Opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door het bureau geleverde producten en/of diensten.

 

13. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Tenzij het bureau en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft het bureau volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.

2. Het bureau verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau is het opdrachtgever niet toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 

14. Gedragsregels

1. Het bureau en de door hem ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. De opdrachtgever dient een door het bureau en de door hem ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden geleverd product en/of dienst zo spoedig te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

3. Beantwoordt een geleverd product en/of dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de opdracht mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever het bureau daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat het bureau in staat is om hier adequaat op te reageren.

5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de tekortkomingen betrekking heeft op de opdracht.

6. Indien een tekortkoming betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat het bureau gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

7. Binnen twee weken na indiening van de tekortkoming geeft het bureau een schriftelijke inhoudelijke reactie. Indien deze termijn niet haalbaar blijkt, deelt het bureau dit schriftelijk en gemotiveerd mee, onder mededeling van de termijn waarbinnen een inhoudelijke reactie zal worden gegeven.

8. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de inhoudelijke reactie, gaan partijen in overleg over het inschakelen van externe bemiddeling / mediation. De kosten hiervan worden in beginsel tussen partijen verdeeld.

 

15. Slotbepalingen

1. Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 6 van deze algemene voorwaarden geldt dat, indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, deze partij daarvan onmiddellijk mededeling zal doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan één (1) maand voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

16. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. De rechtsverhouding tussen het bureau en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank in het arrondissement waar het bureau gevestigd is / praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van het bureau, maar ook ten behoeve van de eigenaren van het bureau, en ten behoeve van alle overige personen die bij, voor of namens het bureau werkzaam zijn.

4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

5. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat het bureau bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

6. Het bureau is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal het bureau zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

GEDEPONEERD OP 10 NOVEMBER 2020